Tenisové tábory

LET­NÉ TÁBO­RY 2024

Pri­hlás­te deti na teni­so­vé tábory

  • čaká ich 5 dní v prí­jem­nom pro­stre­dí náš­ho teni­so­vé­ho areálu
  • zís­ka­jú nové pria­teľ­stvá medzi mla­dý­mi tenistami 
  • pod vede­ním našich tré­ne­rov sa naučia zákla­dy teni­su a teni­so­vej hry
  • zlep­šia pohyb a koor­di­ná­ciu zábav­nou formou
  • spo­loč­ne u nich roz­vi­nie­me radosť z pohybu
  • budú súťa­žiť, smiať sa, ale aj makať 

Ter­mí­ny tábo­rov:
1. — 5. júl 2024
22. — 26. júl 2024
12. — 16. august 2024
19. — 23. august 2024

Cena tábo­ra:
190 €

Na čo sa môžu deti tešiť?
Teni­so­vé tré­nin­gy, kon­dič­né tré­nin­gy, špor­to­vé hry a súťaže.

Pre mla­dých tenis­tov zabez­pe­čí­me:
stra­vo­va­nie, pit­ný režim, špor­to­vé pomôc­ky a výher­né ceny.

PRI­HLÁS­TE svo­je dieťa:

tcstupava@​gmail.​com

0911 558 680

Kontaktujte nás