Tenisové tábory

LET­NÉ TÁBO­RY 2023

Pri­hlás­te deti na teni­so­vé tábory

  • čaká ich 5 dní v prí­jem­nom pro­stre­dí náš­ho teni­so­vé­ho areálu
  • zís­ka­jú nové pria­teľ­stvá medzi mla­dý­mi tenistami 
  • pod vede­ním našich tré­ne­rov sa naučia zákla­dy teni­su a teni­so­vej hry
  • zlep­šia pohyb a koor­di­ná­ciu zábav­nou formou
  • spo­loč­ne u nich roz­vi­nie­me radosť z pohybu
  • budú súťa­žiť, smiať sa, ale aj makať 

Ter­mí­ny tábo­rov:
3. — 7. júl 2023
24. — 28. júl 2023
14. — 18. august 2023
21. — 25. august 2023

Cena tábo­ra:
180 €

Na čo sa môžu deti tešiť?
Teni­so­vé tré­nin­gy, kon­dič­né tré­nin­gy, špor­to­vé hry a súťaže.

Pre mla­dých tenis­tov zabez­pe­čí­me:
stra­vo­va­nie, pit­ný režim, špor­to­vé pomôc­ky a výher­né ceny.

KON­TAK­TUJ­TE NÁS : 

tcstupava@​gmail.​com, 0911 558 680