Tenisová škola

Buďte súčasťou TC Stupava ...

  • Venu­je­me sa deťom už od 4 rokov. Hrá­či sú roz­de­le­ní do via­ce­rých sku­pín pod­ľa veku a výkon­nos­ti. Naj­men­šie deti u nás najprv zís­ka­va­jú zákla­dy pohy­bo­vej príp­ra­vy so zame­ra­ním na tenis.
  • Posky­tu­je­me širo­kú ponu­ku tré­nin­gov pre všet­ky veko­vé kate­gó­rie. Súčas­ťou klu­bu sú aj dospe­lí rekre­ač­ní hrá­či a začiatočníci.
  • Tré­nin­gový pro­ces pre­bie­ha indi­vi­du­ál­nou a sku­pi­no­vou for­mou. V let­ných mesia­coch tré­nu­je­me na antu­ko­vých kur­toch v zim­ných v špor­to­vej hale. Okrem teni­so­vej príp­ra­vy klub posky­tu­je aj kon­dič­né tré­nin­gy a sparingy.
  • V našej teni­so­vej ško­le deti učí­me zákla­dy teni­so­vej tech­ni­ky, úde­rov, pra­vid­lá teni­so­vej hry a tak­tiež zlep­šu­je­me ich fyzic­kú kondíciu.
  • Tré­nin­gy pre­bie­ha­jú pod vede­ním mla­dých pro­fe­si­onál­nych tré­ne­rov, 1 – 2 ale­bo aj viac krát do týžd­ňa v závis­los­ti od dané­ho hráča.
  • Hrá­či sa pra­vi­del­ne zúčast­ňu­jú súťa­že druž­stiev, teni­so­vých tur­na­jov, ale aj det­ské­ho Davis­ Cu­pu a Fed ­Cu­pu na kto­rých repre­zen­tu­jú náš klub. Klub TC Stu­pa­va tak­tiež orga­ni­zu­je teni­so­vé tur­na­je v spo­lu­prá­ci Slo­ven­ské­ho teni­so­vé­ho zvä­zu. Ten­to rok bolo pod našou záš­ti­tou oblast­né a regi­onál­ne­ho kolo det­ské­ho Fed Cupu do 10 rokov.