NOVÉ KUR­ZY OD SEPTEMBRA

Daj­te deti na tenis v Stu­pa­ve ( už od 4 rokov )

Nevá­haj­te nás kontaktovať. 

POD­POR­TE TENISSTUPAVE

Pod­por­te Vaši­mi 2 % dane tenis v Stu­pa­ve. Ak sa pre nás roz­hod­ne­te ĎAKU­JE­ME Vám :)

Zahraj­te si tenis 
TC STUPAVA

Trénujeme deti už od 4 rokov ...

Teni­so­vý klub TC Stu­pa­va fun­gu­je od roku 2016 v prí­jem­nom tichom pro­stre­dí v blíz­kos­ti Stu­pav­ské­ho par­ku a momen­tál­ne v našom klu­be tré­nu­je viac ako 60 hrá­čov.

Širo­ká ponu­ka tré­nin­gov pre všet­ky veko­vé kategórie

Posky­tu­je­me širo­kú ponu­ku tré­nin­gov pre všet­ky veko­vé kate­gó­rie. Venu­je­me sa deťom už od 4 rokov. Hrá­či sú roz­de­le­ní do via­ce­rých sku­pín pod­ľa veku a výkon­nos­ti. Súčas­ťou klu­bu sú aj dospe­lí rekre­ač­ní hrá­či a začiatočníci.

Tré­nin­gy pre­bie­ha­jú indi­vi­du­ál­nou aj sku­pi­no­vou for­mou pod vede­ním mla­dých pro­fe­si­onál­nych tré­ne­rov. Okrem teni­so­vej príp­ra­vy klub posky­tu­je aj kon­dič­né tré­nin­gy a sparingy.

Hrá­či sa pra­vi­del­ne zúčast­ňu­jú súťa­že druž­stiev, teni­so­vých tur­na­jov aj det­ské­ho Davis­ Cu­pu a Fed ­Cu­pu na kto­rých repre­zen­tu­jú náš klub. Klub TC Stu­pa­va tak­tiež orga­ni­zu­je teni­so­vé tur­na­je v spo­lu­prá­ci Slo­ven­ské­ho teni­so­vé­ho zväzu.Naše let­né tábo­ry v Stupave

Kaž­dé leto orga­ni­zu­je­me den­né let­né teni­so­vé tábory.

NOVÉ TER­MÍ­NY na leto 2023 

Viac o tenisových táboroch

Začni­te leto na ŠPOR­TO­VOM TÁBO­RE u nás

Viac o športovom tábore

Pre­naj­mi­te si kurt

Ponú­ka­me 5 kur­tov v prí­jem­nom pro­stre­dí. Cena za kurt je 10€/hodinu.

TC Stupava

Tenisový klub v Stupave. Tenisová akadémia pre deti. Organizujeme skvelé letné tábory. Poskytujeme prenájom kurtov.