Športové tábory

LET­NÉ TÁBO­RY 2023

Pri­hlás­te deti na náš jedi­neč­ný ŠPOR­TO­VÝ TÁBOR

  • čaká ich 5 dní v prí­jem­nom pro­stre­dí náš­ho are­álu, kde budú mať k dis­po­zí­cií teni­so­vé kur­ty, tráv­na­té plo­chy, kry­tú špor­to­vú halu, pies­ko­vé volej­ba­lo­vé ihrisko
  • zís­ka­jú nové priateľstvá 
  • zlep­šia pohyb a koor­di­ná­ciu zábav­nou formou
  • osvo­ja si indi­vi­du­ál­ny šport kde sa musia spo­lie­hať samy na seba ale tak­tiež aj spo­lu­prá­cu pri kolek­tív­nych športoch
  • pod vede­ním našich tré­ne­rov sa naučia zákla­dy rôz­nych športov
  • spo­loč­ne u nich roz­vi­nie­me radosť z pohy­bu a špor­tu ako takého
  • budú súťa­žiť, smiať sa, ale aj makať

Ter­mín tábo­ra:
3. ‑7. júl 2023

Cena tábo­ra:
180 €

Na čo sa môžu deti tešiť?
tenis, fut­bal, volej­bal, bed­min­ton, kon­dič­ná príp­ra­va, pohy­bo­vá príp­ra­va, špor­to­vé hry, súťaže

Pre mla­dých tenis­tov zabez­pe­čí­me:
stra­vo­va­nie, pit­ný režim, špor­to­vé pomôc­ky a výher­né ceny.

KON­TAK­TUJ­TE NÁS :

tcstupava@​gmail.​com, 0911 558 680